2019-10-14

Moje pierwsze prace dotyczyły oceny wpływu parametrów soczewki akustycznej na jakość analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury otrzymywanych za pomocą mikroskopu

Kontrast materiałowy od poszczególnych pierwiastków zapewnia także analiza elektronów Augera emitowanych z preparatu. Jest szczególnie przydatny przy uzyskiwaniu obrazów cienkich preparatów strukturach periodycznych. Kolejnym sposobem uzyskania silnie rozdrobnionej mikrostruktury ferrytycznej jest odkształcanie w zakresie dwufazowym, czyli w zakresie współistnienia austenitu i ferrytu. Moje pierwsze prace dotyczyły oceny wpływu parametrów soczewki akustycznej na jakość analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury otrzymywanych za pomocą mikroskopu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie obrazów w ciemnym polu. Praktyczne zajęcia przy mikroskopach i analiza jakościowo-ilościowa otrzymanych obrazów. Interpretacja ultradźwiękowych obrazów mikroskopowych komórek i związane z tym metody pomiarowe stały się głównym tematem moich badań w latach Na zaproszenie prof. Taka interpretacja definicji ciągliwości pozwoli na jednoznaczną interpretację wyników doświadczalnych i obliczeniowych wykorzystywanych do oceny plastyczności. Analiza obrazu mikroskopowego to wyodrębnienie cech lub elementów oraz ustalenie związków zachodzących między nimi, klasyfikując je w grupy w formie numerycznej, lub symbolicznej. W pomiarach mikroskopowych wykorzystałem własną, oryginalną technikę niezależnego wyznaczania impedancji próbki i prędkości propagacji fali podłużnej w materiale próbki. Zastosowanie dynamicznej przemiany fazowej pozwala uzyskać większe rozdrobnienie mikrostruktury w porównaniu do przeróbki cieplno-plastycznej z kontrolowaną rekrystalizacją statyczną. Rozpoznawanie obrazów (RO) jest dziś nadzwyczaj dynamicznie rozwijającym się obszarem sztucznej inteligencji, obfitującym w wiele najrozmaitszych zastosowań. Intensywność takich obrazów zwiększa się geometrycznie wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków. Analiza STEM pozwala na ocenę ilości i rodzaju pierwiastków znajdujących się w badanej próbce. Do tworzenia takich obrazów stosuje się kontrast dyfrakcyjny. Omówienie istoty formowania obrazów w oparciu o typy sygnałów elektronowych i możliwości ich wykorzystania w badaniach biologicznych: obrazowanie elektronami wtórnymi i wstecznie rozproszonymi. W dalszym ciągu związana ona była z interpretacją obrazów mikroskopowych komórek. Dzięki temu przygotowanie preparatów mikroskopowych jest znacznie łatwiejsze. Szczegółowa interpretacja mikrofotografii i dyfrakcji elektronowej wymaga znajomości teorii kontrastu i dyfrakcji. Akwizycja obrazu to przetwarzanie obrazów optycznych na sygnał elektroniczny w celu jego odwzorowania przy pomocy komputera na monitorze.

Zobacz także